Si­sä­maa­lauk­sen vii­si etua

20.09.2022

Si­sä­maa­lauk­sen vii­si etua - pi­ris­tää il­met­tä, luo tun­nelmaa ja kas­vat­taa asun­to­si arvoa 

Pimeiden iltojen lä­hes­tyes­sä ja vuo­sit­tais­ten syyssiivousten pää­tyt­tyä mo­net kiin­nit­tä­vät huomio­ta eten­kin ko­din si­sä­pin­to­jen kun­nos­tuk­seen ja uu­den si­sus­tus­tyy­lin luo­mi­seen. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta si­sus­tuk­ses­sa on si­sä­sei­nien maa­laus; on­han se kuiten­kin en­sim­mäi­nen asia joka huo­nees­sa pis­tää sil­mään sin­ne saa­pues­sa. Mo­net maa­laut­ta­vat ko­din pin­nat myös esi­mer­kik­si en­nen asun­non myy­mis­tä, tai muu­ton yh­tey­des­sä. Mut­ta mil­lai­sia mui­ta syi­tä ko­din si­sä­pin­to­jen maa­laut­ta­misel­le on? Voi­ko ko­din si­sä­maa­leil­la vai­kut­taa esi­mer­kik­si omiin tun­ne­ti­loi­hin, tai onnel­li­suu­teen? 

1. Ko­ho­ta mie­lia­laa 

Vie­täm­me pal­jon ai­kaa päi­väs­täm­me ko­to­na, jo­ten ko­din si­sus­tuk­sel­la ja vä­ri­maa­ilmal­la to­del­la­kin on dra­maat­ti­sia vai­ku­tuk­sia myös mie­lia­laam­me. Ym­pä­ris­tön, si­sustuk­sen ja ark­ki­teh­tuu­rin vai­ku­tus­ta mie­lia­laan tut­kii­kin neu­roark­ki­teh­tuu­rin tie­tee­nala, jo­ten ko­din vä­ri­maa­il­man vai­kut­ta­mi­nen mie­lia­laan ja on­nel­li­suu­teen on pys­tyt­ty to­dis­ta­maan myös tie­teel­li­ses­ti eri­lai­sin tut­ki­muk­sin. Iloi­sen si­sus­tuk­sen ja vä­ri­maa­il­man luo­mi­seen suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän eten­kin kel­tai­sen eri sä­vy­jä. Pir­teä ja vä­ri­käs kel­tai­nen ko­hot­taa mie­lia­laa va­paut­ta­mal­la sero­to­nii­nia, joka edis­tää muun muas­sa hy­vä­no­lon­tun­net­ta. Myös vih­reän sä­vy­jen on ha­vait­tu edis­tä­vän on­nel­li­suut­ta, sil­lä se on luon­non ja rau­hal­li­suu­den väri. Mi­kä­li ha­luat luo­da ti­laan hie­man ro­man­tiik­kaa, on esi­mer­kik­si peh­meä vaalean­pu­nai­nen tä­hän oiva sävy. Viih­tyi­sän ja ko­toi­san tun­teen puo­les­taan saat ai­kaan läm­pi­mil­lä sä­vyil­lä, ku­ten bei­gel­lä ja kul­lal­la.

2. Kas­va­ta ko­ti­si ar­voa 

Ko­din si­sä­sei­nien maa­laus on var­mas­ti yksi hel­poi­ten to­teu­tet­ta­vis­ta ta­vois­ta nos­taa asun­to­si ar­voa ker­ta­hei­tol­la. Hy­vin va­li­tut vä­rit, sekä am­mat­ti­lai­sen kä­den­jäl­ki vies­tii tu­le­vil­le omis­ta­jil­le, että ko­dis­ta on pi­det­ty hy­vää huol­ta. Myy­tä­vän ko­din si­sä­seinien maa­laut­ta­mi­nen am­mat­ti­lai­sel­ta on­kin kan­nat­ta­vam­paa ko­din myyn­nin edis­tämi­sen kan­nal­ta, kun moni osaa­kaan ku­vi­tel­la. Myyn­tiä var­ten koti kan­nat­taa maa­laut­taa neut­raa­leil­la vä­reil­lä; täl­löin po­ten­tiaa­li­sen os­ta­jan on hel­pom­pi ku­vi­tel­la omat ta­va­ran­sa huo­nei­siin. Vaa­leat ja neut­raalit sä­vyt saa­vat usein ti­lan vai­kut­ta­maan myös suu­rem­mal­ta ja va­loi­sam­mal­ta, joka on tie­ten­kin erit­täin po­si­tii­vis­ta asun­toa myy­des­sä. 

3. Pei­tä pie­net ku­lu­mat 

Ko­dit on teh­ty asut­ta­vak­si, ja elä­mi­sen jäl­jet nä­ky­vät­kin usein kol­hui­na, naar­mui­na, rois­kei­na ja mui­na mys­tee­ri­jäl­ki­nä eten­kin sei­nis­sä. Mi­kä­li per­hee­see­si kuu­luu li­säksi vie­lä lap­sia tai lem­mik­ke­jä, on ko­din sei­nät ja maa­li­pin­ta usein ko­val­la koe­tuk­sella. Sei­nien ku­lu­mi­seen vai­kut­ta­vat osal­taan myös muut ka­lus­teet, jot­ka saat­ta­vat jättää py­sy­viä jäl­kiä osues­saan maa­li­pin­taan. Eten­kin ko­din huo­ne­ka­lu­jen jär­jes­tys­tä muu­tet­taes­sa pie­net jäl­jet ja epä­ta­sai­set ku­lu­mat osu­vat sil­mään usein var­sin huo­mio­ta he­rät­tä­väs­ti. On­nek­si myös sit­keimmät ku­lu­mat ja jäl­jet saa­daan nä­ky­mät­tö­miin laa­duk­kaan ja peit­tä­vän maa­lin avul­la, joka puo­les­taan saa ko­ti­si tun­tu­maan taas täy­sin uu­del­ta! 

4. Pa­ran­na sisäil­man ­laa­tua 

Ny­ky­ai­kai­set si­sä­maa­lit ovat ke­hit­ty­neet pal­jon van­hem­mis­ta maa­leis­ta, ja si­säl­tävät­kin huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män si­säil­mal­le hai­tal­li­sia yh­dis­tei­tä. Van­hois­ta maa­leista saat­taa va­pau­tua il­maan hai­tal­li­sia for­mal­de­hy­de­jä eten­kin sil­loin, kun si­sä­ti­laan on va­lit­tu sin­ne so­pi­ma­ton maa­li. Mi­kä­li siis si­säil­man­laa­tu on si­nul­le ja per­heel­le­si eri­tyi­sen tär­ke­ää, on ko­din pin­nat syy­tä maa­laut­taa am­mat­ti­lai­sel­la am­mat­ti­ta­son si­sä­maa­lein. Näin voi­daan var­mis­tua maa­lin täy­del­li­ses­tä so­vel­tu­vuu­des­ta si­sä­ti­loi­hin. 

5. Kau­nis si­sus­tus 

Var­mas­ti jo­kai­ses­ta ko­dis­ta löy­tyy elä­mi­sen merk­ke­jä - eten­kin sei­nil­lä. Kol­hut, jäl­jet ja van­han sei­nä­maa­lin ku­lu­mi­set syn­ty­vät her­käs­ti eten­kin huo­ne­ka­luis­ta tai lap­sien ja lem­mik­kien lei­keis­tä. Pie­net ku­lu­mat ja jäl­jet on kui­ten­kin erit­täin help­po peit­tää laa­duk­kaal­la maa­lilla, ja näin ko­din sei­nät saa­daan jäl­leen so­pi­maan kau­niis­ti si­sus­tuk­seen. Ha­lu­tes­saan si­sus­tus­ta voi­daan myös muut­taa täy­sin, aloit­taen esi­mer­kik­si si­säsei­nien maa­laa­mi­sel­la. Uu­del­la tren­dik­kääl­lä vä­ril­lä voi­daan luo­da ko­tiin täy­sin uusi si­sus­tus­tyy­li, tai ehos­taa jo van­haa omak­si tun­tu­vaa si­sus­tus­tyy­liä. Esi­mer­kik­si roh­keat tum­mat si­nisen ja vih­reän eri sä­vyt luo­vat huo­neel­le per­soo­nal­li­sen loo­kin, kun taas ajat­to­mil­la vaa­leil­la sä­vyil­lä saa­daan tila vai­kut­ta­maan va­loi­sal­ta ja mo­der­nil­ta. Mi­kä­li et ole var­ma mil­lai­nen maa­li so­pi­si juu­ri si­nun ko­tii­si, voit aina ky­syä apua ja tyy­li­neu­vo­ja alan am­mat­ti­lai­sil­ta par­haan lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si.

Oletko juuri aloittamassa kodin remonttia tai kenties haluat vain päivittää olohuoneesi ilmettä? Jos näin on, seinän tasoitus voi olla yksi niistä askareista, jotka tekevät suuren eron huoneesi ulkonäössä. Tasoittaminen on välttämätön vaihe ennen maalaamista, tapetointia tai laattojen asentamista. Seinän tasoitus vaatii huolellisuutta ja oikeita...

Pyydä maksuton tarjous asuntosi sisämaalauksesta

Vastaamme 24 tunnin sisällä.